Seküler Ne Demek? Sekülerizm Hakkında Detaylar

Seküler ne demek? Seküler nedir? gibi sorularına cevap arayanlar için önemli bir kavram olan seküler kelimesini sizlere açıkladık. Seküler, “Saeculum” kelimesinden türetilen Latince bir kavramdır. Seküler, “Yaklaşık her yüzyılda bir olan olay” şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı zamanda “Laik duruma getirip dinden bağımsızlaştırma” anlamını da ifade etmektedir.

Sekülerizm yani laiklik özetle dünyada dinin getirdiği kurallara göre yaşamama veya o kuralları tanımama olarak adlandırılır. Bu sebeple islam alimleri sekülerizmi yani laikliği dinsizlik olarak tanımlamışlardır.

Sözcük anlamı olarak dünyevi kelimesini de ifade etmektedir ve ahiretin dışında kalan gerçeklikler anlamına da gelmektedir.

Seküler Ne Demek? Türk Dil Kurumu’na Göre

Önemli bir terim olan seküler ne demek? Seküler, TDK’ya göre iki farklı anlamla ifade edilebilir.

  • İlk anlam, yüzyıl içerisinde bir defa olan, yani yüzyıllık, şeklinde bir açıklamadır.
  • İkinci anlam ise, dinden bağımsız bir şekilde laik hayata ait, şeklindedir.

seküler nedir

Seküler Kelimesi Nasıl Kullanılmaya Başlanmıştır ve Sekülerizm Kavramı Neyi İfade Eder?

Seküler ne demek anladıktan sonra sekülerin ortaya çıkardığı diğer kavram ve sorulara bir göz atalım.

Seküler sözcüğü, Hristiyanlık doktrininin parçası olan Tanrı’nın zaman dışında da var olduğu prensibine karşılık kullanılmıştır. Bu anlam zamana vurgu niteliği taşımaktadır. Hayat ve iradenin dinden ayrılıp, dini merkeze ilerleyip zaman içinde de belirli bir tarafa kayması ifade edilmiştir.

Seküler kavramı farklı din ve inançları kapsayacak şekilde genişleyen bir kavramdır. Sekülerizm kavramı da seküler kelimesinden türeyen kavramlardan biridir. Dini ögeleri siyasi, hukuki ve sosyal kümelerde ayırır. Toplumun kamusal işlerine dinin karışmaması ve bu meseleler ile bütünleşmemesini ifade eder. Sekülerizm nedir sorusuna verilebilecek daha birçok tanım seçeneği bulunur.

Sekülerizm, toplumun hareketleri göz önünde bulundurulduğunda ahiret hayatı ve diğer tüm dini meselelerden uzak, dünya hayatına yönelme hareketidir de diyebiliriz. Nitekim TDK’da sekülerizm kavramı için tanım olarak dünyacılık sözcüğünü önermiştir.

sekülerizm manada sekuler dini siyasi laik

Sekülerizm Kavramının Tanımları;

  • Siyasi açıdan sekülerizm kavramı, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını ifade eder. Aslında laik kelimesi ile yakın anlam içerisindedir.
  • Felsefi açıdan, devletlerin dogmatik inanç yerine nedensellik ve deneysellik içerip, somut ve bilimsel temellere dayandırılması sekülerizm kavramını açıklar.
  • Din ve doğaüstü inançların dünyayı anlamak için temel oluşturmadığını savunan sosyal bir ideolojidir.
  • Sekülerizm, siyasi, toplumsal ve felsefi formların savunulmasıdır.

Seküler Kavramı Nerelerde Kullanılır?

Seküler, sekülerizm dışında çeşitli konu ve kavramlarla da bağdaşır. Seküler etik, seküler toplum gibi çeşitli bağlamlar içeren bu kavramlar ve açıklamaları aşağıda yer aldığı gibidir.

  • Seküler Etik

Seküler etik kavramı etik konusunun dinden ayrılmış bir anlayışı olarak tanımlanır.

  • Seküler Devlet 

Sekülerizmin siyasi konumlandırmaları ile ilgilidir. Seküler esaslara dayanan bir devlet demektir.

  • Seküler Toplum

Batı toplumları gibi bazı toplumlar seküler toplum olarak ifade edilir. Bu toplumlar, resmi din dayatmasına mecbur olmayan toplumlardır. Din özgürlüğü mevcuttur ve bireyler istediği dine inanıp inanmamak da özgür davranır.

  • Seküler Hümanizm 

İnsanların din ve tanrı olmadan hem etik hem ahlaklı olabileceğini ortaya koyar. Yazılı unsurlara dayanarak dünya görüşünü ifade eder.

Sekülerist Birey Ne Demektir? Sekülerizmi Savunanlar Ateist Midir?

Sekülerist bireyler, seküler kavramını bütünüyle taşıyan kişilerdir. Din ve Devlet kurumlarının ayrı işlere sahip olduğunu savunanlardır. Seküleristler, adil bir yönetim tarzı için devletin laik yapıda olması gerektiğini ifade ederler.

Seküler kavramı ve sekülerist bireyler için ateistlik yargısı oluşabilmektedir. Fakat sekülerizm ateizmle bağdaştırılamaz. Sekülerizm, devletin dinsel kurumlardan ayrı olmasını, farklı din ile inanışlara sahip kişilerin kanunen eşit değerlendirilmesini, otoritenin dünyevi olaylarda nasıl davranacağını sorgular ve savunur. Fakat zaten islam dini ister müslüman olsun, ister hristiyan olsun kişilere inanç özgürlüğü getirmiş bir dindir. Bu sebeple aslında seküler (laik) olmadan kişi hem müslüman olarak yaşarken, hem de çevresindeki farklı dindeki kişilere de saygı duyabilir.

İçeriği Sevdiklerinizle Paylaşın!

Yorum yapın